Oscar Delghuststraat 60 - 9600 Ronse - België | 055 21 80 07 | info@tio3.be

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN EVENTS TIO3

Definities – Algemeen

Onderneming (B2B) of natuurlijke perso(o)n(en) (B2C) aan wie de faciliteiten ter beschikking worden gesteld = de ‘Gebruiker’. De hoedanigheid van Gebruiker treedt in werking vanaf de ondertekening van de Bestelbon. ‘TIO3’ is de eventlocatie van het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse AGB, hierna genoemd ‘TIO3’ of ‘Stadsontwikkelingsbedrijf  Ronse’. TIO3 stelt haar lokalen ter beschikking evenals haar faciliteiten aan de Gebruiker ter gelegenheid van allerhande events. Faciliteiten zijnde het ter beschikking stellen van gemeubelde lokalen, burelen, vergaderzalen, aula,  foyer, bistro, panoramazaal, alsook allerhande daar bijhorende services/diensten zoals, maar niet beperkt tot, catering, muziek, personeel, optredens, organisatie en coördinatie van events. Deze algemene voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden en in het bijzonder van de algemene voorwaarden van de Gebruiker. Deze algemene voorwaarden gelden eveneens als aanvulling op alle overeenkomsten die tussen de partijen worden gesloten. Indien in een specifieke schriftelijke overeenkomst (al dan niet uitdrukkelijk) wordt afgeweken van de algemene voorwaarden of hiermee niet verenigbaar is, heeft de specifieke overeenkomst voorrang, ook indien zij de aanvaarding van de algemene voorwaarden voorafgaat.

Artikel 1: de Bestelbon (hierna ‘Bestelbon’ of ‘Bestelling’)

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse is slechts gebonden tegenover de Gebruiker nadat de Gebruiker de Bestelbon voor akkoord ondertekend heeft teruggemaild of per post verzonden heeft naar TIO3. Vanaf de ontvangst van de getekende Bestelbon door TIO3 is de reservatie in de kalender definitief, tenzij er een voorschot wordt gevraagd door TIO3 dan zal de reservatie pas definitief zijn van zodra het voorschot werd gestort. Bij ondertekening  van de Bestelbon verklaart en erkent de Gebruiker voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van TIO3, evenals deze te hebben goedgekeurd.  De Gebruiker verbindt zich uitdrukkelijk toe de algemene voorwaarden zoals vermeld in dit document in hun integraliteit na te leven.

Artikel 2: de Gebruiker

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse stelt de gevraagde ruimte(s) met aanwezige apparatuur evenals eventuele extra apparatuur die op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker wordt voorzien, uitsluitend ter beschikking van de Gebruiker, zoals vermeld in de Bestelbon. Het is de Gebruiker niet toegestaan (alles of een deel van) de terbeschikkinggestelde ruimte(s) en/of de apparatuur aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord vanwege het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.

De Gebruiker is steeds verantwoordelijk voor alle schade (direct en indirecte), hinder en/of overlast veroorzaakt in de ruimte(s) en/of aan de terbeschikkinggestelde apparatuur. TIO3 heeft het recht voorafgaandelijk aan de terbeschikkingstelling een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te stellen. De kosten hieromtrent worden gedragen bij helften door de Gebruiker en TIO3.

Artikel 3: terbeschikkingstelling & dienstverlening door het Stadsontwikkelingsbedrijf  Ronse

De ruimte(s), zoals vermeld op de Bestelbon, wordt/worden ter beschikking gesteld van de Gebruiker. De ter beschikking gestelde ruimte(s) staat/staan in verhouding met het aantal personen, die vermeld werden op de Bestelbon. De Gebruiker informeert hiertoe het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse over het exacte aantal personen. De Gebruiker vrijwaart uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk TIO3 van alle (morele en materiële) gevolgen welke zouden ontstaan uit de verkeerde opgave dan wel bij het overschrijden van het aantal deelnemers aan het event/de activiteit door de Gebruiker. Het aantal personen mag ten laatste 7 werkdagen vóór de datum van het event/de activiteit nog aangepast worden door de Gebruiker, daarna wordt het aantal deelnemers als definitief beschouwd. De Gebruiker zal in ieder geval er op toezien dat ingevolge zijn wijziging de capaciteit voor de toegelaten deelnemers niet overschreden wordt. TIO3 kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het overschrijden van de capaciteit aan deelnemers voor de ter beschikking gestelde ruimte(s). De factuur zal worden opgesteld in overeenstemming met het bevestigde aantal personen, tenzij het reële aantal personen boven het bevestigde aantal ligt. In dat laatste geval zal het reële aantal personen gefactureerd worden. De ruimte(s) wordt/worden steeds gebruiksklaar gemaakt door het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse voor aanvang van het event/de activiteit overeenkomstig de Bestelbon, tenzij een schriftelijke en voorafgaandelijke wijziging overeengekomen werd tussen partijen. Bij de terbeschikkingstelling van een vergaderruimte is in principe een beamer, een tv-scherm, een projectiescherm, een white board en een internetverbinding voorzien/aanwezig. Op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker kan het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse nog extra apparatuur en/of catering voorzien in de ter beschikking gestelde ruimte, die desgevallend het voorwerp zullen uitmaken van een aparte Bestelbon en dito facturatie aan de Gebruiker. De werkuren van het personeel van het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse voor het gebruiksklaar maken van de vergaderzalen alsook het opruimen ervan zijn vervat in het tarief. De ruimtes en apparatuur zullen in goede staat ter beschikking worden gesteld van de Gebruiker. De Gebruiker moet eventuele gebreken schriftelijk meedelen aan het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse ten laatste bij de aanvang van het event/de activiteit. Later geformuleerde klachten, schade en/of andere gebreken aan de ruimte(s) en/of de apparatuur zijn niet ontvankelijk. De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor het correct gebruik van de uitrusting. Terbeschikkingstelling van extra apparatuur die vooraf niet werd aangevraagd, kan op de dag van de activiteit niet gegarandeerd worden door het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.

Artikel 4: Catering

Het Stadsontwikkelingsbedrijf  Ronse werkt samen met een extern cateringbedrijf voor de levering van traiteurdiensten. In de mate dat het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse in de catering dient te voorzien, zal het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse in functie van het event/de activiteit en/of het aantal aanwezigen personeel voorzien voor de bediening. De prijs voor de catering wordt bepaald bij de keuze van een bepaalde cateringformule, de prijs per persoon van de cateringformule wordt vermeld in de Bestelbon. Het gebruik van een ander cateringbedrijf door de Gebruiker is toegestaan mits een extra toelage op basis van het aantal personen. Indien eigen dranken worden geserveerd door de Gebruiker zal er stopselgeld worden aangerekend ook op basis van het aantal personen. Bij het opstellen van de offerte voor de catering wordt aan de Gebruiker een voorlopig aantal personen gevraagd. Een maand voor de datum van het evenement dient de Gebruiker aan TIO3 een update van het aantal personen te melden. Het definitieve aantal personen wordt ten laatste 7 werkdagen voor het evenement gemeld. Dit is het aantal personen dat in rekening zal worden gebracht op de finale factuur, tenzij het reëel aantal deelnemers hoger ligt dan het door de Gebruiker laatst bevestigd aantal deelnemers. In dit laatste geval zal steeds het reëel aantal deelnemers gefactureerd wordn aan Gebruiker. De Gebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat laatst vermeld definitief aantal personen in rekening gebracht zal worden op de finale factuur en dusdanig dient vereffend te worden. De Gebruiker erkent op de hoogte te zijn dat het definitief aantal personen te allen tijde in overeenstemming dient te zijn en te blijven met de voorziene locatie/ruimte. Indien dit overschrijden wordt, kan TIO3 niet garanderen een aangepaste locatie/ruimte ter beschikking te kunnen stellen.

Artikel 5: Aard van de activiteit

De Gebruiker dient vooraf het doel, de inhoud en het programma van de geplande activiteit schriftelijk kenbaar te maken aan het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Indien het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse de inhoud van de activiteit strijdig acht met haar imago, waarden en/of de vigerende wetgeving, heeft zij het recht om de activiteit te weigeren. TIO3 is niet gehouden zich jegens de Gebruiker te moeten verantwoorden en/of enige motivering te geven in zake laatst vermelde weigering tot ter beschikkingstelling. Bij foutieve, misleidende en onnauwkeurige informatie, verstrekt door de Gebruiker, betreffende de ingerichte activiteit en/of het aantal deelnemers, behoudt het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse zich het recht voor om de Bestelling te annuleren zonder enige schadevergoeding tegenover de Gebruiker.

Artikel 6: Tarieven

De Gebruiker zal voor de duurtijd van de activiteit over de ruimtes en de apparatuur kunnen beschikken en dit conform de geldende tarieven en algemene voorwaarden zoals aangegeven in de Bestelbon.. SABAM is steeds ten laste van de gebruiker indien gewerkt wordt met een eigen muziekinstallatie.

Artikel 7: Betalingsvoorwaarden

Alle verkoopfacturen opgesteld door TIO3 ter attentie van de Gebruiker dienen door deze laatste betaald te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Het staat TIO3 vrij om in functie van het event/de activiteit en/of de omstandigheden een kortere betaaltermijn te hanteren. . Tevens is TIO3 gerechtigd om voorschotfacturen aan te rekenen aan de Gebruiker. Voor deze voorschotfacturen gelden dezelfde betalingstermijnen als hierboven uiteengezet. Ongeacht de betalingstermijn van de voorschotfactuur, verklaart de Gebruiker op de hoogte te zijn dat de betaling van de voorschotfactuur van belang is voor de definitieve reservatie, zoals omschreven in artikel 2 van deze algemene voorwaarden.  Alle verkoopfacturen dienen betaald te worden op rekening BE68 0016 5754 9134 op naam van AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse. Bij niet of laattijdige betaling zal de Gebruiker vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke nalatigheidintresten verschuldigd zijn op het nog uitstaand bedrag, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van minimum € 75,00 (excl. btw), hetzij € 90,75 (incl. btw), en dit onverminderd het recht van TIO3 om meerdere schade te bewijzen en er vergoeding voor te eisen en het recht van TIO3 om de overeenkomst te beëindigen. . De Gebruiker blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de facturen van TIO3, ook indien TIO3 aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden. Klachten m.b.t. de facturatie dienen schriftelijk gemeld te worden aan het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf  Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse binnen de vijf werkdagen na factuurdatum.

Artikel 8: Annulering

Het annuleren van een activiteit dient door de Gebruiker schriftelijk aan het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse gemeld te worden. Indien de activiteit wordt geannuleerd door de Gebruiker: 1,5 maand voor de aanvangsdatum van de activiteit is de Gebruiker geen vergoeding verschuldigd; Tussen 1,5 maand en 48 uren voor de aanvangsdatum van de activiteit is de Gebruiker een vergoeding van 35% van het totaalbedrag van de getekende Bestelbon verschuldigd;  Minder dan 48 uur voor de aanvang van de activiteit is de Gebruiker een vergoeding van het totaalbedrag van de getekende Bestelbon verschuldigd. Onverminderd het recht van het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse om meerdere schade te eisen en er vergoeding voor te eisen.In geval de Gebruiker een consument is, zal TIO3 bij annulering van de bestelling zonder reden of fout te wijten aan de Gebruiker, een soortgelijke schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Gebruiker.

Artikel 9 : Parking

De prijzen afgesproken in de Bestelbon behelzen tevens het gebruik van de parking van TIO3 door de Gebruiker en zijn genodigden voor de duur van de activiteit. Parkeren is enkel toegestaan op de voorziene parkeerplaatsen aangeduid met witte belijning.

Artikel 10: Toezicht

De Gebruiker en de deelnemers zijn gehouden de ruimtes van TIO3 te gebruiken als een goede huisvader. De Gebruiker en de deelnemers dienen zich te gedragen volgens de richtlijnen die worden gegeven door het personeel van het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse en conform de algemene voorwaarden vervat in dit document. De Gebruiker mag geen enkele reclame, affiche, decoratie en/of eender welk voorwerp in de gebouwen en/of op de terreinen van TIO3 uitstallen zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Daarnaast is het binnenbrengen van materiaal dat het brandrisico verhoogt ten zeerste verboden. TIO3 voorziet steeds iemand die permanent aanwezig is tijdens het evenement als aanspreekpunt (‘Verantwoordelijke’ of ‘Aanspreekpunt’). De tarieven voor de deze permanentie zijn de volgende (excl. btw): Permanentie van maandag tot vrijdag na de kantooruren (17u00): € 27 per uur, permanentie op zaterdag: € 32 per uur, permanentie op zondag: € 37. Deze tarieven worden tevens vermeld in de Bestelbon. De afrekening van het aantal uren permanentie wordt na het event afgerekend op basis van het reel aantal uren aan permanentie.

Artikel 11: Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod in alle gebouwen van TIO3.

Artikel 12: Noodgeval

Bij brand, een ongeval of enig ander noodgeval moet de Gebruiker de Verantwoordelijke aangeduid door het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse onmiddellijk verwittigen. De nooduitgangen en locaties van de brandblusapparatuur zijn duidelijk aangebracht in elke ruimte van het TIO3 gebouw. TIO3 zal ten laatste bij de aanvang van het event de Gebruiker doorheen de aan hem ter beschikking gestelde ruimtes loodsen ten einde de Gebruiker te wijzen op de aanwezige nooduitgangen alsook op alle andere geldende veiligheidsvoorschriften. De gebruiker zal TIO3 een persoon aanduiden welke als aanspreekpunt zal fungeren voor TIO3 inzake mogelijke evacuatiescenario in geval van brand. Door het ondertekenen van de Bestelbon verklaart de Gebruiker kennis genomen te hebben van, en akkoord te gaan met de veiligheidsvoorschriften van TIO3 alsook de specifieke sanitaire maatregelen inzake Covid-19. Nooduitgangen, noodverlichting, brandblusapparatuur en brandalarmen mogen niet worden geblokkeerd en/of worden weggenomen. Het is verboden meer deelnemers in de ter beschikking gestelde ruimtes toe te laten dan er beschikbare plaatsen zijn. Het maximaal aantal deelnemers/beschikbare plaatsen wordt vermeld op de Bestelbon.

Artikel 13: Verzekering tegen risico’s

De Gebruiker is tegenover het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse aansprakelijk voor alle beschadigingen aan de ter beschikking gestelde ruimtes alsook aan het materiaal, apparatuur en/of uitrusting aanwezig in de ruimte(s). TIO3 is niet aansprakelijk voor gebeurlijke diefstal van eigendommen toebehorend aan Gebruiker of deelnemers aan het event. De Gebruiker vrijwaart het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse voor alle veroorzaakte materiële en lichamelijke schade door de Gebruiker en/of zijn deelnemers tijdens het event. De Gebruiker zal zich eventueel bijkomend verzekeren op zijn kosten tegen hoger vermelde risico’s. Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse is nooit aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of zaken van derden, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of diensten of andere tekortkomingen, indien deze geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan het niet respecteren door de Gebruiker of diens aangestelden (andere dan TIO3) van de normale (gebruiks)voorwaarden en/of in acht te nemen voorzichtigheid. TIO3 kan ook nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot gevolgschade, schade wegens winstderving, schade wegens bedrijfsstagnatie etc. In ieder geval is de aansprakelijkheid van TIO3 beperkt tot de prijs van de bestelling zoals bepaald in de Bestelbon. Voor zover de Gebruiker een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.

Artikel 14: Overmacht

De gevallen van overmacht, onafgezien of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de Bestelbon onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van TIO3 t.o.v. de Bestelbon uit en ontslaan TIO3 van elke aansprakelijkheid of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van TIO3 oorlogen en gelijkaardige situaties, beslissingen van de openbare overheid, stakingen, overstromingen, brand, elektriciteitspanne, alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van TIO3 waardoor de terbeschikkingstelling van de ruimte(s) en/of het leveren van de diensten onmogelijk is. Deze opsomming is niet limitatief. Aangezien de verbintenis van de Gebruiker jegens TIO3 in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de Gebruiker hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15: Betwisting

In geval van betwisting tussen het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse en de Gebruiker, en er geen minnelijke schikking kan getroffen worden binnen de maand na het ontstaan van het geschil, zijn enkel de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Oudenaarde bevoegd. Dit beding doet geen afbreuk aan art. 624, eerste lid Ger.W. in het geval de Gebruiker een consument is. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Belgisch recht.

Artikel 16: Privacy

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse sluit zich aan bij de GDPR-wetgeving ter bescherming van de persoonlijke gegevens van degenen die historisch opgenomen zijn in onze databases. Het Stadsontwikkelingsbedrijf  Ronse slaat uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. We geven uw informatie nooit door aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijke toestemming werd gegeven door de Gebruiker. Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse gebruikt haar gegevens enkel om de Gebruiker te informeren over TIO3 Eventlocatie en het Business Center.

Wat zijn uw rechten?

 • U mag ten alle tijden opvragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen.
 • U mag hier verbeteringen voor aanvragen
 • U mag vragen om deze gegevens te verwijderen
 • U mag weigeren om van ons rechtstreekse marketing te ontvangen
 • U mag weigeren dat er automatische profilering gebeurt

De Gebruiker kan te allen tijde zijn gegevens opvragen of wijzigen via privacy@tio3.be.

Beeldmateriaal die wordt vastgelegd door Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse zijn eigendom van Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. De Gebruiker gaat akkoord dat deze online gepubliceerd kunnen worden.

Artikel 17: Overgangsbepaling

De ongeldigheid voor welke reden dan ook van een deel of het geheel van een artikel uit deze algemene voorwaarden heeft niet de ongeldigheid van de overige artikelen tot gevolg. Partijen zullen desnoods in onderling overleg een regeling treffen omtrent de ongeldige passages in onderhavige algemene voorwaarden.


 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KANTOREN OP DAGBASIS EN COWORKING WELKE BEIDE DEEL UITMAKEN VAN HET TIO3 BUSINESS CENTER (HIERNA “ALGEMENE VOORWAARDEN”)

Definities Algemeen

Onderneming (B2B) of natuurlijke perso(o)n(en) aan wie de lokalen en / of faciliteiten van het TIO3 Business Center, toebehorend aan het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse, ter beschikking worden gesteld worden hieronder aangeduid als de ‘Gebruiker’. De hoedanigheid van Gebruiker treedt in werking vanaf de ondertekening door de Gebruiker van de overeenkomst van terbeschikkingstelling(‘Overeenkomst’)afgesloten met TIO3.

‘Business Center’ of ‘business center’, is een onderdeel van het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse, hierna genoemd ‘TIO3’ of ‘Stadsontwikkelingsbedrijf  Ronse’. TIO3 stelt haar lokalen ter beschikking evenals haar faciliteiten aan de Gebruiker teneinde laatst vermelde toe te laten zijn economische of andere maatschappelijke activiteiten te ontplooien, hierna als ‘activiteiten’ betiteld. “

Faciliteiten” zijnde het ter beschikking stellen van al of niet gedeelde, gemeubelde lokalen, burelen, kleine of grotere werkruimten. alsook eventueel, naar keuze van de Gebruiker en tegen betaling,  allerhande daar bijhorende services/diensten zoals, maar niet beperkt tot, baliewerking voor ontvangst van zakelijke relaties. “Lokalen” en “Ruimtes” worden in deze Overeenkomst als synoniemen beschouwd zowel in de enkelvoudige vorm als in het meervoud, waarbij het al of niet gebruik van een hoofdletter irrelevant is.

Deze Algemene Voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden en in het bijzonder van de algemene voorwaarden van Gebruiker. Deze Algemene Voorwaarden gelden eveneens als aanvulling op alle overeenkomsten die tussen de partijen worden gesloten. Indien in een specifieke schriftelijke overeenkomst wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden of hiermee niet verenigbaar is, heeft de specifieke overeenkomst voorrang, ook indien zij de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden voorafgaat. TIO3 en Gebruiker samen worden hieronder als “Partijen” betiteld.

Artikel 1: de Overeenkomst van ter beschikkingstelling van lokalen (hierna ‘Overeenkomst’)

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse is slechts gebonden tegenover de Gebruiker, nadat de Gebruiker de Overeenkomst voor akkoord ondertekend heeft en deze teruggemaild of per post verzonden heeft naar TIO3 én de betaling door Gebruiker van een voorschot en/of waarborg, gevraagd door TIO3, effectief betaald heeft. Effectieve betaling wordt aangetoond door de voorlegging van een door TIO3 uitgereikt betalingsbewijs op naam van de Gebruiker of door betaling op de bankrekening vermeld onder artikel 7 van deze algemene voorwaarden. Bij ondertekening van de Overeenkomst verklaart en erkent de Gebruiker voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden van TIO3, evenals deze te hebben goedgekeurd. De Gebruiker verbindt zich uitdrukkelijk toe de Algemene Voorwaarden zoals vermeld in dit document in hun integraliteit na te leven.

Artikel 2: de Gebruiker

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse stelt de gevraagde lokalen met aanwezige meubilair evenals eventuele extra apparatuur die op uitdrukkelijk verzoek van de Gebruiker wordt voorzien, uitsluitend ter beschikking van de Gebruiker, zoals vermeld in de Overeenkomst. Het is de Gebruiker niet toegestaan (alles of een deel van) de terbeschikkinggestelde ruimte(s) en/of de apparatuur aan een derde ter beschikking te stellen, tenzij schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord vanwege het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.

De Gebruiker is steeds verantwoordelijk voor alle schade (direct en indirecte), hinder en/of overlast veroorzaakt in de ruimte(s) en/of aan de terbeschikkinggestelde meubilair en / of apparatuur. Bij ondertekening van de Overeenkomst verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met het verbod om muziek te spelen of om ander lawaai te produceren of om welke andere vorm ook van hinder te veroorzaken in de ter beschikking gestelde ruimte(s) alsook alle andere ruimte(s) van TIO3.  Dit laatste geldt ook voor de commerciële relaties van de Gebruiker. TIO3 heeft het recht voorafgaandelijk aan de terbeschikkingstelling van de ruimte(s) een tegensprekelijke plaatsbeschrijving op te stellen.

Artikel 3: terbeschikkingstelling & dienstverlening door het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse

De ruimte(s), zoals vermeld in de Overeenkomst, wordt/worden ter beschikking gesteld van de Gebruiker. De ter beschikking gestelde ruimte(s) staat/staan in verhouding met het aantal personen die deze ruimte(s) gaan gebruiken zoals uiteengezet in de Overeenkomst. De Gebruiker informeert het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse bij ondertekening van de Overeenkomst omtrent het exacte aantal personen die actief zullen zijn in de ruimte(s). De Gebruiker vrijwaart uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk TIO3 van alle (morele en materiële) gevolgen welke zouden ontstaan uit de verkeerde opgave dan wel bij het overschrijden van het aantal werknemers en/of bezoekers nodig voor  de activiteit ontplooid door de Gebruiker.

TIO3 kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het overschrijden van de capaciteit aan personen van de ter beschikking gestelde ruimte(s).

De ruimte(s) wordt/worden steeds gebruiksklaar gemaakt door het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse voor aanvang van de activiteit van de Gebruiker.

De werkuren van het personeel van het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse voor het gebruiksklaar maken van de ruimte(s) alsook het opruimen ervan zijn vervat in het tarief.

De ruimte(s) en apparatuur zullen in goede staat ter beschikking worden gesteld van de Gebruiker. De Gebruiker moet eventuele gebreken schriftelijk meedelen aan het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse ten laatste bij de aanvang van elke ingebruikname van de ruimte(s). Later geformuleerde klachten, schade en/of andere gebreken aan de ruimte(s) en/of de apparatuur zijn niet ontvankelijk.

De Gebruiker blijft verantwoordelijk voor het correct gebruik van de uitrusting aanwezig in de ruimte(s).

Artikel 4 : Catering

De Gebruiker is niet gerechtigd om gerechten, van welke aard of grootte, alleen of in groep, te nuttigen in de ruimte(s).

Voor langdurige ter beschikkingstellingen kan de Gebruiker voor het nuttigen van een korte maaltijd of lunch gebruik maken van de daartoe voorziene eetruimte op verdieping “00”.

Artikel 5 : Aard van de activiteit

De Gebruiker dient vooraf, ten laatste bij de ondertekening van de Overeenkomst, het doel en de inhoud van zijn activiteit schriftelijk kenbaar te maken aan het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. Indien het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse de inhoud van de activiteit strijdig acht met haar imago, waarden en/of de vigerende wetgeving, heeft zij het recht om de ondertekening van de Overeenkomst te weigeren zonder enige schadeloosstelling jegens de Gebruiker. TIO3 is niet gehouden zich jegens de Gebruiker te moeten verantwoorden en/of enige motivering te geven in zake laatst vermelde weigering tot ter beschikkingstelling.

Bij foutieve, misleidende en onnauwkeurige informatie, verstrekt door de Gebruiker, betreffende de ingerichte activiteit en/of het aantal deelnemers, behoudt het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse zich het recht voor om de Overeenkomst per direct en zonder ingebrekestelling te annuleren zonder enige schadevergoeding tegenover de Gebruiker. Hierbij behoudt TIO3 tevens alle rechten om een schadevergoeding te eisen van Gebruiker voor de geleden schade, van welke aard ook.

Artikel 6 : Tarieven

De Gebruiker zal voor de duurtijd van de activiteit over de ruimte(s) en de apparatuur kunnen beschikken en dit conform de geldende tarieven en algemene voorwaarden zoals aangegeven in de Overeenkomst.

Artikel 7 : Betalingsvoorwaarden

Alle verkoopfacturen opgesteld door TIO3 ter attentie van de Gebruiker dienen door deze laatste betaald te worden binnen de 10 dagen factuurdatum. Het staat TIO3 vrij om in functie van de activiteit en/of de omstandigheden een kortere betaaltermijn te hanteren. Tevens is TIO3 gerechtigd om voorschotfacturen aan te rekenen aan, of de betaling van een waarborg te eisen van de Gebruiker. Voor deze voorschotfacturen en waarborg gelden hoogstens de betalingstermijnen als hierboven uiteengezet. Ongeacht de betalingstermijn van de voorschotfactuur of waarborg, verklaart de Gebruiker op de hoogte te zijn dat de betaling van de voorschotfactuur en/of waarborg van belang is voor de definitieve totstandkoming van de Overeenkomst, zoals omschreven in artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

Alle verkoopfacturen dienen betaald te worden op rekening BE68 0016 5754 9134 op naam van AGB Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse.

Bij niet of laattijdige betaling zal de Gebruiker vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling de wettelijke nalatigheidintresten verschuldigd zijn op het nog uitstaand bedrag, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van minimum € 75,00 (excl. btw), hetzij € 90,75 (incl. btw), en dit onverminderd het recht van TIO3 om meerdere schade te bewijzen en er vergoeding voor te eisen en het recht van TIO3 om de Overeenkomst onmiddellijk zonder ingebrekestelling en zonder schadeloosstelling van de Gebruiker te beëindigen. De Gebruiker blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de facturen van TIO3, ook indien TIO3 aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van derden. TIO3 is steeds gerechtigd om de vervallen facturen te verrekenen met de waarborg gestort door Gebruiker. Laatst vermelde verrekening zal gebeuren zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de Gebruiker.

Klachten m.b.t. de facturatie dienen schriftelijk gemeld te worden aan het AGB Stadsontwikkelingsbedrijf  Ronse, Grote Markt 12, 9600 Ronse binnen de vijf werkdagen na factuurdatum.

Artikel 8 : Opzeg van de Overeenkomst

Het opzeggen van de Overeenkomst dient door de Gebruiker schriftelijk aan het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse gemeld te worden. Dit mag via email.

De opzegtermijn bedraagt 5 dagen (‘Opzegperiode’) tenzij de Overeenkomst opgesteld werd voor welomschreven data en/of periode(s). De Gebruiker erkent dat niet naleven van de Opzegperiode alsook niet naleven van enige andere contractuele bepaling uit de Overeenkomst TIO3 het recht geeft om een vergoeding jegens de Gebruiker  te eisen van alle door TIO3 geleden schade.

Artikel 9 : Parking

De prijzen afgesproken in de Overeenkomst behelzen tevens het gebruik van de parking van TIO3 door de Gebruiker en zijn zakelijke relaties tijdens de normale kantooruren gaande van 8u30 tot 17u00 uur enkel voor de periode van terbeschikkingstelling omschreven in de Overeenkomst. Parkeren is enkel toegestaan op de voorziene parkeerplaatsen aangeduid met witte belijning. Gebruiker, zijn personeelsleden en bezoekers zijn niet gerechtigd om welke goederen of objecten dan ook op de parking of in de gebouwen van TIO3 tijdelijk of permanent te stockeren tenzij uitdrukkelijk én schriftelijk anders overeengekomen met TIO3.

Artikel 10 : Toezicht

De Gebruiker, zijn personeel en bezoekers zijn gehouden de ruimte(s) van TIO3 te gebruiken als een goede huisvader.

De Gebruiker, zijn personeel en bezoekers dienen zich te gedragen volgens de richtlijnen die worden gegeven door het personeel van het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse en conform de Algemene Voorwaarden vervat in dit document.

De Gebruiker mag geen enkele reclame, affiche, decoratie en/of eender welk voorwerp in de gebouwen en/of op de terreinen van TIO3 uitstallen zonder voorafgaand en schriftelijk akkoord van het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse.

Artikel 11 : Rookverbod

Er geldt een algemeen rookverbod in alle gebouwen van TIO3.

Artikel 12 : Noodgeval

Bij brand, een ongeval of enig ander noodgeval moet de Gebruiker de Verantwoordelijke aangeduid door het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse of bij diens afwezigheid de balie van TIO3 onmiddellijk verwittigen. De nooduitgangen en locaties van de brandblusapparatuur zijn duidelijk aangebracht in elke ruimte van het TIO3 gebouw. TIO3 zal ten laatste bij de aanvang van de Overeenkomst de Gebruiker doorheen de aan hem ter beschikking gestelde ruimtes loodsen ten einde de Gebruiker te wijzen op de aanwezige nooduitgangen alsook op alle andere geldende veiligheidsvoorschriften. Door het ondertekenen van de Overeenkomst verklaart de Gebruiker kennis genomen te hebben van, en akkoord te gaan met, de veiligheidsvoorschriften van TIO3 alsook eventueel de specifieke sanitaire maatregelen.

Nooduitgangen, noodverlichting, brandblusapparatuur en brandalarmen mogen niet worden geblokkeerd en/of worden weggenomen.

Het is verboden meer personen in de ter beschikking gestelde ruimtes toe te laten dan er beschikbare plaatsen zijn. Het maximaal aantal personen per ter beschikking gestelde ruimte(s) wordt vermeld in de Overeenkomst.

Artikel 13 : Verzekering tegen risico’s

De Gebruiker is tegenover het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse aansprakelijk voor alle beschadigingen aan de ter beschikking gestelde ruimtes alsook aan het materiaal, apparatuur en/of uitrusting aanwezig in de ruimte(s). TIO3 is niet aansprakelijk voor gebeurlijke diefstal van eigendommen toebehorend aan Gebruiker, zijn personeelsleden of zijn bezoekers.

De Gebruiker vrijwaart het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse voor alle veroorzaakte materiële en lichamelijke schade door de Gebruiker en/of zijn personeelsleden en/of zijn bezoekers. De Gebruiker zal zich eventueel bijkomend verzekeren op zijn kosten tegen hoger vermelde risico’s.

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse is nooit aansprakelijk voor ongevallen of schade veroorzaakt aan personen of zaken van derden, noch voor de schade te wijten aan zichtbare of verborgen gebreken van de geleverde goederen of diensten of andere tekortkomingen, indien deze geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan het niet respecteren door de Gebruiker of diens aangestelden (andere dan TIO3) van de normale (gebruiks)voorwaarden en/of in acht te nemen voorzichtigheid. TIO3 kan ook nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot gevolgschade, schade wegens winstderving, schade wegens bedrijfsstagnatie etc. In ieder geval is de aansprakelijkheid van TIO3 beperkt tot de prijs van de terbeschikkingstelling zoals bepaald in de Overeenkomst. Voor zover de Gebruiker een consument is, doet deze regeling geen afbreuk aan het gemeen recht.

Artikel 14 : Overmacht

De gevallen van overmacht, onafgezien of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van TIO3 t.o.v. de Overeenkomst uit en ontslaan TIO3 van elke aansprakelijkheid of schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Worden beschouwd als gevallen van overmacht in hoofde van TIO3 oorlogen en gelijkaardige situaties, beslissingen van de openbare overheid, stakingen, pandemieën, overstromingen, brand, elektriciteitspanne, alsmede elke oorzaak onafhankelijk van de wil van TIO3 waardoor de terbeschikkingstelling van de ruimte(s) en/of het leveren van de diensten onmogelijk is. Deze opsomming is niet limitatief.

Aangezien de verbintenis van de Gebruiker jegens TIO3 in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de Gebruiker hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15: Betwisting

In geval van betwisting tussen het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse en de Gebruiker, en er geen minnelijke schikking kan getroffen worden binnen de maand na het ontstaan van het geschil, zijn enkel de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Oudenaarde bevoegd. Dit beding doet geen afbreuk aan art. 624, eerste lid Ger.W. in het geval de Gebruiker een consument is. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld naar Belgisch recht.

Artikel 16: Privacy

Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse sluit zich aan bij de GDPR-wetgeving ter bescherming van de persoonlijke gegevens van degenen die historisch opgenomen zijn in onze databases. Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse slaat uw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. We geven uw informatie nooit door aan derden voor commerciële doeleinden, tenzij uitdrukkelijke toestemming werd gegeven door de Gebruiker. Het Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse gebruikt haar gegevens enkel om de Gebruiker te informeren over TIO3 Event en Business Center.

Wat zijn uw rechten?

 • U mag ten alle tijden opvragen welke gegevens wij van u hebben opgeslagen.
 • U mag hier verbeteringen voor aanvragen
 • U mag vragen om deze gegevens te verwijderen
 • U mag weigeren om van ons rechtstreekse marketing te ontvangen
 • U mag weigeren dat er automatische profilering gebeurt

De Gebruiker kan te allen tijde zijn gegevens opvragen of wijzigen via privacy@tio3.be.
Beeldmateriaal die wordt vastgelegd door Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse is eigendom van Stadsontwikkelingsbedrijf Ronse. De Gebruiker gaat akkoord dat deze online gepubliceerd kunnen worden.

Artikel 17: Overgangsbepaling

De ongeldigheid voor welke reden dan ook van een deel of het geheel van een artikel uit deze algemene voorwaarden heeft niet de ongeldigheid van de overige artikelen tot gevolg. Partijen zullen desnoods in onderling overleg een regeling treffen omtrent de ongeldige passages in onderhavige algemene voorwaarden.

Choisissez TIO3

 • Différents espaces selon vos besoins
 • Nous organisons tout d’A à Z
 • Notre équipe est à votre disposition à tout moment
 • Les salles sont équipées de matérielle audio
 • Très grand jardin pour activités à l’extérieur
 • Ample parking gratuit jouxtant l’établissement
 • Environnement calme et vert
 • Service traiteur pour chaque budget
 • Bureaux équipés selon vos souhaits
 • Accessible 24 sur 24
 • A proximité de Bruxelles par l’A8 et Gand par la N60
 • Circulation fluide, pas de bouchon
 • Service d’accueil
 • Service de nettoyages et concierge
 • Douches et airs de stockage/débarras
 • Fitness et restauration à proximité